Όροι χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΊ ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΩΛΉΣΕΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΆΣΕΩΣ

ΆΡΘΡΟ 1 – ΟΡΙΣΜΟΊ

1.1. Ο όρος “ΓΟΠ” αναφέρεται στους παρόντες Γενικούς Όρους Πωλήσεων που διέπουν όλες τις πωλήσεις από απόσταση μεταξύ της Jerycan Cz s.r.o. και του ΠΕΛΑΤΗ. Αυτοί ισχύουν αποκλειστικά για τις ηλεκτρονικές πωλήσεις προϊόντων που παρατίθενται στον ιστότοπο www.cannabuben.eu, ο οποίος είναι ελεύθερα προσβάσιμος σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου.

1.2. “ΠΕΛΑΤΗΣ” δηλώνει κάθε ενήλικο νομικό πρόσωπο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο συνάπτει σύμβαση με τον ΠΑΡΟΧΟ. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποδέχεται τους παρόντες ΓΟΠ εγγυάται την πληρωμή του λογαριασμού, ακόμη και αν αυτός έχει εκδοθεί σε άλλον τρίτο.

1.3 Ο ιστότοπος της Jerycan Cz s.r.o. καλείται εφεξής “ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ”. Η διεύθυνσή του είναι https://cannabuben.eu/ όπου παρουσιάζονται οι παρόντες Γ&Δ.

1.4. “ΠΡΟΪΟΝ” υποδηλώνει κάθε στοιχείο, την εμπορία του οποίου διαχειρίζεται η Jerycan Cz s.r.o.

1.5 Με την Jerycan Cz s.r.o. μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω: ● Τηλέφωνο: (παρακαλείσθε να δώσετε αριθμό τηλεφώνου) ● Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected] ● Φόρμα επικοινωνίας διαθέσιμη στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ● Διεύθυνση: Jerycan Cz s.r.o., Vojtěšská 211/6, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha

ΑΡΘΡΟ 2 – ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΓΟΧ

2.1 Με την υποβολή παραγγελίας, ο ΠΕΛΑΤΗΣ συμφωνεί αυτόματα και αποδέχεται τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Οι ΓΟΠ διέπουν αποκλειστικά τις συμφωνίες ηλεκτρονικής αγοράς των προϊόντων της Jerycan Cz s.r.o. με τον ΠΕΛΑΤΗ.

2.2 Οι ΓΟΠ παρέχονται στον καταναλωτή στον ιστότοπο του πωλητή και είναι άμεσα προσβάσιμοι.

2.3 Οι αλλαγές στους ΓΟΠ είναι στη διακριτική ευχέρεια της Jerycan Cz s.r.o. Σε περίπτωση τροποποιήσεων, θα ισχύουν οι ΓΟΠ που ίσχυαν κατά τη στιγμή της παραγγελίας.

ΆΡΘΡΟ 3 – ΠΡΟΪΌΝΤΑ

3.1 Τα προϊόντα που προσφέρονται προς πώληση υπόκεινται το καθένα σε μια περιγραφή, στην οποία περιγράφονται λεπτομερώς τα κύρια χαρακτηριστικά τους. Οι φωτογραφίες που απεικονίζουν τα προϊόντα δεν αποτελούν συμβατικό έγγραφο.

3.2 Τα προϊόντα προσφέρονται για όσο διάστημα είναι διαθέσιμα.

3.3 Τα προϊόντα συμμορφώνονται με τους κανονισμούς που ισχύουν κατά τη στιγμή της πώλησής τους.

ΆΡΘΡΟ 4 – ΤΙΜΟΛΌΓΗΣΗ

4.1 Οι τιμές πώλησης αναγράφονται για κάθε προϊόν που αναφέρεται στην ιστοσελίδα, σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, αλλά εξαιρουμένων των εξόδων παράδοσης και μεταφοράς.

4.2 Η τιμή πώλησης ενός προϊόντος ισχύει την ημέρα της παραγγελίας.

4.3 Η Jerycan Cz s.r.o. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις τιμές της ανά πάσα στιγμή.

ΆΡΘΡΟ 5 – ΠΡΟΣΦΟΡΈΣ

5.1 Οι προσφορές ηλεκτρονικών πωλήσεων που παρουσιάζονται στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ προορίζονται αποκλειστικά για ΠΕΛΑΤΕΣ που κατοικούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για παραδόσεις εντός των ίδιων περιοχών.

5.2 Οι online προσφορές πωλήσεων ισχύουν, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

ΆΡΘΡΟ 6 – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΌΣ ΠΕΛΆΤΗ

Πριν από την τοποθέτηση μιας παραγγελίας, ο ΠΕΛΑΤΗΣ ενδέχεται να χρειαστεί να δημιουργήσει έναν λογαριασμό. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να παρέχει ακριβείς πληροφορίες και να διατηρεί την εμπιστευτικότητα των στοιχείων του λογαριασμού του.

ΆΡΘΡΟ 7 – ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΕΣ

7.1. Οι πωλήσεις μέσω του δικτυακού τόπου προορίζονται αποκλειστικά για όσους είναι τουλάχιστον 18 ετών και νομικά ικανοί να συνάψουν συμφωνίες αγοράς.

7.2 Επιβεβαίωση παραγγελίας: Η Jerycan Cz s.r.o. θα αποστείλει αμέσως ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα επιβεβαιώνει την παραγγελία και την πληρωμή της.

7.3. Η Jerycan Cz s.r.o. διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει παραγγελίες για νόμιμους λόγους, ιδίως όταν οι ποσότητες προϊόντων είναι ασυνήθιστα υψηλές για μεμονωμένους αγοραστές ή σε περίπτωση διαφωνίας.

7.4 Αρχειοθέτηση: Οι επικοινωνίες, οι παραγγελίες και τα τιμολόγια αρχειοθετούνται για τη δημιουργία ενός πιστού και διαρκούς αντιγράφου, που χρησιμεύει ως απόδειξη της συμφωνίας.

ΆΡΘΡΟ 8 – ΠΛΗΡΩΜΉ

Το τίμημα των προϊόντων καθίσταται πλήρως απαιτητό με την επιβεβαίωση της παραγγελίας.

8.1. Όλες οι τιμές των προϊόντων αναφέρονται σε ευρώ (€) και περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο L. 112-1 του Κώδικα Καταναλωτή. Τα έξοδα αποστολής και όλα τα άλλα πρόσθετα έξοδα, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και δηλωμένα σε ευρώ (€), θα εμφανίζονται ξεχωριστά στο έντυπο παραγγελίας πριν ο πελάτης προχωρήσει στην υποβολή της

παραγγελίας.

8.2. Η τιμή των προϊόντων μπορεί να τροποποιηθεί από την Jerycan Cz s.r.o. ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Η τιμή που χρεώνεται στον πελάτη θα είναι η τιμή που εμφανίζεται στο δελτίο πληροφοριών του προϊόντος κατά τη στιγμή της υποβολής της παραγγελίας. Οποιαδήποτε αλλαγή τιμής (προς τα πάνω ή προς τα κάτω) μετά την υποβολή της παραγγελίας δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

8.3. Οι πληρωμές για τα προϊόντα μπορούν να πραγματοποιηθούν με πιστωτική κάρτα ή μέσω των υπηρεσιών WeldPay και Vivawallet. Εάν κάποιος από αυτούς τους τρόπους/λύσεις πληρωμής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με ένα συγκεκριμένο προϊόν, αυτό θα επισημαίνεται σαφώς στον ιστότοπο κατά την έναρξη της διαδικασίας αγοράς.

8.4 Με κάθε αγορά εκδίδεται αυτόματα απόδειξη πληρωμής. Για την αρχική αγορά, ο πελάτης θα κληθεί να παράσχει τα δεδομένα κεφαλίδας της απόδειξης. Ο πελάτης εγγυάται για την ακρίβεια των παρεχόμενων στοιχείων και δεσμεύεται να αποζημιώσει την Jerycan Cz s.r.o. για τυχόν ζημίες, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων που επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν από τυχόν ψευδείς δηλώσεις.

8.5: Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί ασφαλή συστήματα πληρωμών.

8.6 Καθυστέρηση πληρωμής: Εάν το πλήρες τίμημα δεν καταβληθεί εντός δέκα ημερών, η σύμβαση θεωρείται αυτομάτως λυθείσα.

ΆΡΘΡΟ 9 – ΠΑΡΆΔΟΣΗ

9.1 Τα προϊόντα που παραγγέλθηκαν θα παραδοθούν, μετά την πληρωμή της παραγγελίας, στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο πελάτης. Για τον σκοπό αυτό, ο πελάτης πρέπει να παράσχει στην Jerycan Cz s.r.o. έγκυρη και ακριβή διεύθυνση παράδοσης.

9.2: Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον πελάτη, εκτός εάν η παραγγελία υπερβαίνει ένα εκ των προτέρων καθορισμένο ποσό σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο που είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο www.cannabuben.eu. Οι όροι παράδοσης αναφέρονται ξεχωριστά κατά τη διαδικασία αγοράς και στη σύνοψη της παραγγελίας και πάντοτε πριν ο πελάτης υποβάλει την παραγγελία. Αναφέρονται επίσης στην επιβεβαίωση της παραγγελίας.

9.3 Όροι παράδοσης: Τα προϊόντα θα παραδοθούν στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο πελάτης στην επιβεβαίωση της παραγγελίας. Όλα τα προϊόντα που διατίθενται στον ιστότοπο αποστέλλονται από την Τσεχική Δημοκρατία. Μπορούν να αποσταλούν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών προορισμών όπως η Γαλλία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο.

ΆΡΘΡΟ 10 – ΠΑΡΆΠΟΝΑ

Σε περίπτωση διαφωνίας, ο πελάτης θα πρέπει να υποβάλει φιλικό παράπονο στην Jerycan Cz s.r.o. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] ή ταχυδρομικώς στην ακόλουθη διεύθυνση: Jerycan Cz s.r.o., Vojtěšská 211/6, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha.

ΆΡΘΡΟ 11 – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ

Τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου www.cannabuben.eu, η γενική δομή, το λογισμικό, τα κείμενα, οι κινούμενες ή μη κινούμενες εικόνες, οι φωτογραφίες, η τεχνογνωσία και όλα τα άλλα στοιχεία που συνθέτουν τον δικτυακό τόπο αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Jerycan Cz s.r.o. ή των συνεργατών της. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαράσταση του παρόντος δικτυακού τόπου, εν όλω ή εν μέρει, με οποιοδήποτε μέσο, χωρίς τη ρητή άδεια της Jerycan Cz s.r.o. και θα συνιστούσε παραβίαση που τιμωρείται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τα εμπορικά σήματα, τα ονόματα τομέα και τα λογότυπα που εμφανίζονται στον ιστότοπο προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Συνεπώς, απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, εν όλω ή εν μέρει, αυτών των διακριτικών γνωρισμάτων χωρίς τη ρητή άδεια της Jerycan Cz s.r.o..

ΆΡΘΡΟ 12 – ΑΝΩΤΈΡΑ ΒΊΑ

Η πλήρης ή μερική εκτέλεση των υποχρεώσεών της από την Jerycan Cz s.r.o. αναστέλλεται σε περίπτωση απρόβλεπτων γεγονότων ή ανωτέρας βίας που ενδέχεται να ακυρώσουν ή να καθυστερήσουν την εκτέλεση. Η Jerycan Cz s.r.o. δεσμεύεται να ενημερώσει τον πελάτη το συντομότερο δυνατό σε ένα τέτοιο σενάριο.

ΆΡΘΡΟ 13 – ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ

Η παρούσα σύμβαση και οι όροι και προϋποθέσεις που τη διέπουν υπόκεινται στο τσεχικό δίκαιο, κατά παρέκκλιση των υποχρεωτικών διατάξεων της χώρας διαμονής του καταναλωτή. Ελλείψει φιλικού διακανονισμού, όλες οι διαφορές που σχετίζονται με την παρούσα σύμβαση υπάγονται στη δικαιοδοσία του τσεχικού δικαστηρίου.

Με την αγορά στον δικτυακό τόπο, ο

ΠΕΛΑΤΗΣ αναγνωρίζει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί τους ΓΟΠ χωρίς επιφύλαξη.

Σημειώστε ότι οι εικόνες είναι μόνο για σκοπούς απεικόνισης και το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει.

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλους τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς κατά την παραγγελία ή τη χρήση των προϊόντων μας. Η εταιρεία μας εδρεύει στην Τσεχική Δημοκρατία, όπου όλα τα προϊόντα μας είναι νόμιμα. Είναι ευθύνη του κάθε χρήστη να επαληθεύει ότι τα προϊόντα που παραγγέλλονται από αυτόν τον ιστότοπο συμμορφώνονται με τους τοπικούς νόμους στη δικαιοδοσία του χρήστη.